جریمه سنگین در انتظار امتناع کنندگان از ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی

جریمه سنگین در انتظار امتناع کنندگان از ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی

[ad_1] معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی خبر داد: محمد مسیحی گفت: متولی واردات گمرک است و متولی اصناف وزارت صمت است پس نباید کلیه مشکلات کشور را به گردن بخوانید…