ریزش بورسهای جهان

بیشتر شاخصهای مهم بورسی جهان قرمزپوش شدند. روند احیای اقتصادی در کشورهای مختلف ادامه دارد و بازارها رفته رفته در حال بازگشت به شرایط پیش از بحران کرونا هستند. با این حال احتمال سقوط بخوانید…