دولت نمی‌تواند مسائل دانشگاه‌ها را نادیده بگیرد

اسحاق جهانگیری گفت: دولت نمی‌تواند مسائل دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی را نادیده بگیرد. دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی کشور با معاون اول بخوانید…